Følg

Hvem er ansvarlig i eiendomshandel?

Innledning
Det var aldri ment at megleren skulle holdes ansvarlig for den tekniske tilstanden på eiendommen. Krav om at feil og mangler ønskes rettet av megler beror ofte derfor på missforståelser om mellommannensrollen og ansvarsfordeling i eiendomshandel. Kjøpers rett til å påberope seg en mangel ovenfor selger, avhenger blant annet av kjøpers undersøkelsesplikt.

Ansvarsroller
Boligkjøpere som oppdager mangler ved boligen de har kjøpt henvender seg ofte til megler. Det er viktig å være oppmerksom på at meglers ansvar ikke må forveksles med selgers ansvar. Megler står utenfor det rettslige forholdet som oppstår mellom kjøper og selger og hefter derfor ikke uten videre for mangler ved boligen.

Selger ansvar
Selger har en plikt til å opplyse megler og kjøper om forhold ved eiendommen som han eller hun kjente eller måtte kjenne til. Eksempler på slike forhold kan være fukt, lekkasjer, elektriske problemer osv. Dersom selger unnlater å opplyse om slike feil, kan dette utgjøre en mangel.

For det andre har selger en plikt til å gi riktige opplysninger om forhold ved eiendommen. Siden det ikke er krav om at selger kan klandres for å ha gitt feil opplysninger, er det viktig at selger er nøye når man gir opplysninger om eiendommen, f.eks. på egenerklæringsskjemaet som vanligvis blir fylt ut og vedlagt salgsoppgaven.

Selgers opplysningsplikt gjelder også opplysninger i annonser, salgsoppgaver etc. Det betyr at selger også må kontrollere den informasjonen som gis av eiendomsmegler. På samme måte som for manglende opplysninger, kan uriktige opplysninger føre til at eiendommen regnes for å ha en mangel.

Kjøpers ansvar
Kjøper har en plikt til å undersøke eiendommen. Hvis eiendommen har en feil som kjøper med en vanlig god undersøkelse av boligen kunne oppdaget på en visning kan kjøper ikke i ettertid hevde at dette er en mangel som selger må erstatte. 

Meglers ansvar
Megleren er ansvarlig for at alle relevant opplysninger han får, kommer med i annonser, salgsoppgaver eller på annen måte er tilgjengelig Dersom selgeren forteller megler at det er vannlekkasje på badet, plikter megleren å bringe denne opplysningen videre til kjøperne.

Det kan derfor ofte være mer effektivt å spørre om råd og få megleren med på laget. En autorisert megler av Finanstilsynet skal yte omsorg for begge parter og kan uhildet vurdere din reklamasjonssak gratis. Dersom megleren gir deg medhold kan meglerforetaket forsøke å løse saken, ved å kontakte selger. Dersom megler mener at dine krav er urimelige kan du eventuelt kontakte advokat.


Oppgjørskontoret/advokats ansvar
Juridisk ansvarlig for oppgjøret har plikt til å sjekke offentlige papirer som grunnbok og reguleringsplan. Dersom oppgjørskontoret gjør feil i oppgjøret, blir de vanligvis ansvarlig. 

Arbeider utført av tredjeparter
Megler hefter ikke for utbedringer og/eller installasjoner utført av tredjeparter. Det være seg feil, mangler eller forsinkelser som oppstår etter oppdraget er bekreftet mottatt av trediepart. Megleren kan eventuelt bistå kjøper med møter (kjøper og tredjepart) dersom dialog ikke fører frem, men har ingen plikt.

 

Overtakelse
Eiendomsmegleren behøver ikke å være til stede når kjøperen overtar boligen, selv om dette er å anbefale. Boligen er overtatt når nøklene er levert og kjøperen har gjort befaringen for å sjekke at alt er som avtalt. Dersom kjøper (eller dens representant) utelater å kontollere eiendommen anses overtakelsen som akseptert.

Forsinket overtakelse
Dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til planlagt tid og forsinkeslsen ikke kan klandres noen av partene (i påvente av offenlige dokumenter, arbeider, tredjeparter, sykdom, dødsfall eller andre uforutsette årsaker) skal handelen gjennomføres så raskt som mulig innen rimelig tid. Dersom selger med overlegg forsinker overtakelsen kan kjøper kreve kompensasjon mot dokumenterte merkostnader.

Slitasje, elektrisk utstyr o.l.
Ved kjøp av bruktbolig er et ikke garanti på elektrisk utstyr feks lyd og bilde, hvitevarer, luftavkjøler, motorer/pumper osv.


Møbler, inventar, løsøre
Hva som medfølger boligen avtales før budaksept. Dersom annet ikke er avtalt gjøres det oppmerksom på at møblert eller delvis møblerte boliger ikke selges med eventuelt Tv, Hi-Fi, personlige gjenstander, arvegods og dekorasjon ikke følger boligen. Vær oppmerksom på at reservasjonsvtaler overstyrer annonser. Ved kjøp av bruktbolig gis ikke garanti på inventar og møbler. 

Slik går du frem ved feil og mangler
Er du missfornøyd med eiendomshandelen kan du send reklamasjon til selger via meglerforetaket innen rimelig tid.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer